MEET THE BOARD MEMBERS

Vithal Rao Baraskar

Mr. Vithal Rao Baraskar

President
Usha Dhote

Miss. Sweety Singh Thakur

Vice President
Chintamani Soni

Mr. Uttam Kumar Rajak

Vice President
Shankar Bhonsle

Mr. Shankar Bhonsle

Secretary
Yashwant Meshram

Mr. Yashwant Meshram

Joint Secretary
Keerti Thakre

Mr. Kuminder Singh

Treasurer
Anil Warathe

Mr. Sanjay Sharma

Member
Narendra Bodkhe

Mr. Khushraj Dhote

Member
Haseen Haider

Mr. Haseen Haider

Member